Vyhlásenie o právnej zodpovednosti pri ujme na zdraví.

 1. Svojim súhlasom na tomto dokumente beriem na vedomie, že akákoľvek účasť mojej osoby v Limitless Academy ( ďalej uvedené ako LA ) môže byt životu nebezpečná a ďalej som si vedomý toho, že v súvislosti s tréningami v LA, ktorých sa zúčastňujem hrozí mojej osobe nebezpečenstvo vážneho zranenia, resp. ďalšie iné záväzne následky, akými môžu byt napr. : podvrtnutie, vykĺbenie končatín, preťaženie, zlomeniny, teple a chladne zranenia, iné fyzické zranenia, psychické traumy, ďalšie nehody, ktoré môžu nastáť následkom účasti tréningoch v LA.
 2. Aj keď dozor na tréningoch v LA, technické zabezpečenie a osobná disciplína každého cvičenca môže znížiť riziko nehody, riziko vážneho zranenia stále je a existuje, s čim som riadne oboznámený a prejavujem súhlas s vyššie uvedenými rizikami. Ďalej som si vedomý toho, že mi v súvislosti s mojou účasťou na tomto tréningu hrozí nebezpečenstvo vzniku vážnej ujmy na zdraví, aj činnostiach a náradiach, ktoré sa môžu za určitých nepredvídateľných okolností uvoľniť, povoliť, následkom čoho môže dôjsť k vzniku vážnej ujmy na zdraví. So všetkými rizikami pobytu v LA, známymi ci neznámymi, aj keby nastali v dôsledku nedbanlivosti organizátora tréningov v LA som si plne vedomí.
 3. Zároveň vyhlasujem, že ak uvidím nezvyčajne alebo určite riziko/nebezpečenstvo pri účasti mojej osoby na tejto akcii, osobne vynaložím čo najväčšie úsilie na to, aby som ďalej neprevádzal činnosť a upozornil som organizátorov na možne riziko nebezpečenstva.
 4. Ja, sám za seba a za mojich príbuzných sa týmto výslovne vzdávam všetkých mojich záväzkov, pohľadávok, podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči organizátorom LA, ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis s LA, ako sú sponzori, promóteri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti
 5. Svojim súhlasom na tomto dokumente zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov, / prípadne ako zákonný zástupca účastníka podpisom potvrdzujem, že som zodpovedný za neplnoletého zúčastneného na tréningu v LA (platí pre mladších ako 18 rokov), netrpím žiadnou závažnou chorobou, neutrpel som žiaden úraz a ani nie som postihnutý na žiadnu duševnú alebo inú poruchu, ktoré by mohli nejakým spôsobom obmedziť moju účasť na tréningoch v LA.
 6. Moja účasť v LA je dobrovoľná.
 7. Dávam výslovný súhlas s prvou pomocou a lekárskym ošetrením mojej osoby, ak dôjde k zraneniu alebo poraneniu mojej osoby na tejto akcii.
 8. Som si ďalej vedomý tej skutočnosti, že organizátori majú právo odložiť, zrušiť alebo zmeniť tréning kvôli počasiu alebo i z iných príčin, ktoré nemôžu kontrolovať alebo ktorá môže ovplyvniť zdravie a bezpečnosť účastníkov.
 9. TOTO VYHLÁSENIE O PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI PRI UJME NA ZDRAVÍ SOM SI RIADNE PREČÍTAL, ROZUMIEM VŠETKÝM JEHO ČASTIAM. SÚHLASÍM SLOBODNE A VÁŽNE, BEZ AKÉHOKOĽVEK NÁTLAKU.
 10. Týmto čestne prehlasujem, že ako člen / právny zástupca mladistvého svojím súhlasom dávam na vedomie, že mi je zrozumiteľne riziko a všetky okolnosti týkajúce sa účasti mojej osoby alebo menovaného mladistvého na vyššie uvedenú udalosť a týmto dávam súhlas, že zodpovednosť za tento čin a všetky následky prechádzajú na mňa.
 11. Vyššie uvedené body sa vzťahujú tak isto aj na denné a týždenné tábory, ktoré sa organizujú pod občianskym združením Limitless Academy.